GODtichtby

 

GOD de SKEPPER fan HIMEL en IERDE  is der en sil der altyd wze.
GOD, dyt Geduldich, Ferdraagchsum en Fol leafde is, lit in elk fan s yn grutte frijheid libje.


Ek as jo HIM net folgje wolle, dan stiet " HY ", jo dat ta.

Wat jo op dizze side lze, is nei wierheid opskreaun, GOD is myn tsjge.

 

 

GODS Wurden,  dyt ik HIM yn ferskate Fizioenen, Dreamen en yn Gebed Sizzen heard haw, kinne Jo op dizze side lze.
Drmei jou ik jo oan dat de LIBBENE GOD der is wat HY Wichtich fynt.
Myn bedrage is it Iepenbieren fan myn persoanlike bn mei de Libbene GOD.
It is in bn, dyt fuortkomt t myn bernetiid en GOD is drmei - ek al fergeat ik HIM geregeld - altyd yn myn libben west.
Foar myn earste Tjerkegong krige ik al yndrukken - Fizioenen - fan in oare Wrld. Snder dat ik it wist, wie GOD doe ek al oanwzich yn myn libben.

GOD is leafdefol, Goed en Geduldich en lit it op 'e juste mominten witte dat HY oanwzich is en jo helpt.

 

GOD'S kommen, hie ik yn 2010 op dizze webside beskreaun en it " de Tsjerke " neamd.

Yn de nacht fan 30 op 31 maaie 2012 kaam GOD by my en fertelde dat ik SYN Komst

 

" DE IEPENBIERING " nimme moast.

 

GOD hat my doe ek witte litten, dat it 47 jier lyn wie, doet  HY foar it earst, foar my fan boppe kaam.
GOD lit my mei dit Antwurd - mear dan twa jier nei dato - witte, dat HY alles op SYN Tiid docht. Sa ek mei it Fizioen oer it ntstean fan de Ierde.
GOD ljocht op 1 oktober 2011 in stikje fan de wale op en jout yn it foarjier fan 2015 in antwurd op myn fraach, sat jo lze koene yn it ntstean fane Wrld.

No, de site online is, moat ik dus sa no en dan de oan jne Fizioenen of de diene tspraken her skriuwe of dingen tafoegje.
Nimt net wei dat troch it herskriuwen en tafoegjen der in wierheid getrouw byld te foarskyn komt.


Yn myn jeugd binne der moaie mominten dat GOD fan HIM hearre lit , de yndrukken joegen - not ik der oer neitink - altyd in fertroud gefoel .
GOD ferdwynt hast hielendal nei de eftergrn - wat HY Sels woe - as ik in jier of santjin wurd en Myn libben in hiel oare - ik wurde wylder - kant t giet .
Troch dat wyldere libben belnje ik teinlik foar in pear moanne yn de gefangenis en de Duvel kaam der echt yn myn libben.
Drmei gie yn ferfolling wat de Duvel seit yn it Fizioen " De IEPENBIERING "
De dreechste jierren fan myn libben begnen.
De Duvel soarge foar de Geasten, dy' t my dreech makken.
Net allinne de Geastenwereld mar ek de Geast fan in protte Ierdse minsken wie fijjannige.
Yn dy tiid wie "de Libbene GOD",  sa no en dan tichtby en dat hulde my - al wie ik yn it begjin lilk, poer op HIM - oerein .
Mei dy tichtens - JEZUS liet it GESICHT oan my sjen - wist ik dat ik nei de Tsjerke gean moast en my by harren oan slute , - wat GOD, doe ek tsjin my Sei -  mar dr hie ik gjin boadskip oan. Ik wie opstannich en koppich en skamme my foar it leauwen .
Yn de rin fan' e tiid wurde ik faker oansprutsen troch de Geastenwrld wrnder myn Mem - om nei de Tsjerke te gean, mar ik bleau der gruttendiels oan fst - sa no en dan gong ik -  hlden en sa gongen de jierren foarby.

Oan it ein fan 2009 en begjin fan 2010 wur ik earst herinnere oan Fizioenen t myn bernetiid. GOD'S Stim komt dan t 'e loft en seit;

 

 

" DO WIST IT "

 

 

 

Yn it oantinkens Fizioen fan " de Bakkerij " kinne jo lze hoet GOD HIMSELS Manifestearre op in Snein yn de jierren sechstich fan de foarige iew.
Wat je net op Snein dwaan moatte, waard my ddlik makke .

Yn it oantinkens  Fizioen fan " it KRISTUS Krs " kinne jo lze hoet JEZUS by my komt op  15 jierrige leeftiid, as ik my fernuverje oer it lde GESICHT wat HIM jn is op in brnzen Krsbyld .

 

As je wrakselje mei ferslaving f jo ha oare swierrichheden, dan kinne jo GOD om help freegje.

 

De help dy't ik krige yn 'e rin fan myn libben, - MARIA , KRISTUS en fan harren dy't t SYN namme

kamen - besykje ik hjir te beskriuwen.

 

Om help freegje kin op ferskate wize. De bste metoade is nei in Tsjerke gean om te (oan)bidden. Mei it (oan)bidden wurdt bedoeld dat men op'e knibbels giet, in Krs slacht en it " s Heit " bid .
Men kin nei it bidden efkes yn stilte wachtsje of GOD Jo antwurd jout .
Is de Tsjerkegang - yn ferbn mei jo prille relaasje mei GOD - wat te heech grepen,dan kin men it dwaan lykas Franciscus fan Assisi.
Franciscus pakte de Bibel en frege oan GOD, of HY him antwurd jaan woe op syn fraach(en) .
Dr nei sloech hy de Bibel iepen en begn dr te lzen wr't syn each as earste op foel, of nei ta lutsen waard.

Not ik dit fslute wol en ik net wit wat ik sizze moat, pak ik de Bibel en freegje GOD, hoet HY fslute wol.

Ik slach de Bibel iepen by Bibelboek Numeri, Haadstik 16 en begjin te lzen oer hoet GOD foar Mozes ferskynde, want it Folk hie SYN Lilkens opwekke en HY woe de minsken deadzje, dy't yn opstnt sjin Mozes en Aron kommen wiene.
Mozes besocht GOD op oare gedachten te bringen, mar de pleach wie al begn en stoppe pas nei tzenden deaden.
Nei it lzen gean ik op'e knibbels en betankje GOD, in hearlike waarmte komt binnen yn my en ik fiel drmei SYN oanwzichhyd.
It lytse stikje brocht my neidat ik it noch in kear lzen hie, efkes yne tiis; in wraaksuchtige GOD , dyt dea en verderf sjide.
Ik wist net wat GOD my sizze woe, dus bin ik wer ope knibbels gong en frege wat ik hjir mei oanmoast.
En doe krige ik in waarm gefoel fan binnen en dan wit ik wat ik dwaan moat ; de opstnt sjin Mozes lze.

 

En dan sjoch ik wat foar in man Mozes wie en wat GOD my ddlik meitsje wol.

 

De " Tsien Geboden " en de Fizioenen fan " de Frede " en " de Krystman " fine Jo troch op

" s HEIT " te klikken.

Yn it Fizioen" JEZUS KRISTUS " kinne jo lze hoet  HY ZICH oan my sjen liet.

 

 

GOD'S Antwurden oer Mohammed en de Moslims kinne fn wurde op; GOD . Moslims

GOD Wol gjin komma of in skeane streek der tusken.

 

GOD Wol dat ik er in punt tusken set,  dus GOD . Moslims
 

De Bakkerij

KRISTUS Krs

JEZUS KRISTUS

S HEIT

Ave MARIA

Fizioenen

GOD . Moslims

Kontakt

Werom