GODtichtby

GOD'S ANTWURDEN oer Mohammed en de Moslims

JEZUS makke yn dy tiid  GOD, de HEIT bekent en liet sa sjen dat HY in Beminlike GOD wie.

No makket de Beminlike GOD, JINSELS - wer - oan jo bekent, troch my op 28 Juli 2014 de antwurden te jaan oer

hoe' t it sit, mei Mohammed en de Moslims.
De antwurden wurde mei jn as ik nei gebed de Bibel, " it Boek " iepen sla en begjin te lzen, wr myn eagen hinne lutsen - op rjochte - wurde.
( as der tusken de regel 16 -17 stiet dan is it by de troch my brkte Bibel, " it Boek " boppeoan in side )


 1e Fraag : Wat kin GOD my fertelle - lze litte - oer Mohammed en de Moslims.

    

Bibelboek

Haadstik

nderwerp

Tusken rigel

1eAntwurd:

Esther

9

De oerwinning fan 'e Joaden

16 - 17

2eAntwurd:

Jesaja

43

In tasizzing fan Rding en Ferjouwing

14 - 15

2e Fraag : Wr stiet wat oer Mohammed.

Bibelboek

Haadstik

nderwerp

Tusken rigel

1eAntwurd:

Matthes

3

Johannes de Doper ropt op ta Bekering

10 - 11

2eAntwurd:

Jesaja

49

 GOD'S Antwurd op Gebed,

By it begjin

 

 

Nei elk antwurd haw ik GOD frege of HY der noch wat oan ta heakje woe, sa ek nei dit lste antwurd.

 

GOD lit my Zacharia en Maleachi lze.

Bibelboek

Haadstik

nderwerp

Tusken rigel

Zacharia

14

GOD sil KENING wze oer de Hiele Wrld

 By it begjin

Maleachi

 

GOD stjoert de Profeet Maleachy neit Volk

  By it begjin

 

GOD lit t it lde Testamint witte, dat hij foart Joadske Volk opkomt.

Yn it Bijbelboek Esther lit GOD sjen dat de Joaden haters der - mei GOD'S foar sjennichheid - nder troch gean.
Yn Jesaja lit GOD - Rding en Ferjouwing  - oan it Joadske Volk witte dat der mar ien GOD is, wr se op oankinne, en fan tsjgje kinnen.

Op de fraach wr stiet yn " it Boek " wat oer Mohammed lit GOD der gjin twivel oer bestean ; GOD lit my in part fan Matthes lze.
Matthes skriuwt oer Johannes de Doper, dyt ferkundigt dat JEZUS KRISTUS, de SOAN fan GOD komt .
Net folle letter doopt Hy JEZUS yn de Jordaan , omdat GOD it sa Wol.
As Jehannes dat dien hat sakket GOD'S GEAST yn de foarm fan in Dow t de Himel op JEZUS Del.


GODS STIM t de Himel Seit ; " DIT IS MYN GELIEFDE SOAN, HY VERHEUGT MYN HERT ".

GOD jout yn antwurd op Mohammed, as lste Jesaja. GOD lit sjen - lze - dat HY en SYN SOAN it Joadske folk, nea ferlitten Sille en jout drmei  hope oan - Israel - de Roppene(n) .

Mohammed komt dus net foar yn " it Boek ", de Bibel .

GOD slt f mei de lste side's fan it lde aTestamint by mekoar kommend op Zacharia's lste haadstik en it begjin fan Maleachy .
Yn Zacharia toant GOD SYN ALMACHT oer de Folken, de Wrld .
Maleachy praat oer de Heare fan de Macht, oer de HIMELSE Legers, drmei GODS Macht nderstreekjend.
GOD, dy' t hieltyd wer warskget foar de dei fan it oardiel, stjoerd dochs alle kearen wer in nije boade, Profeet neit Joadske Volk.

 


GOD is Geduldich en Ferjouwend


 

 

In dei letter - ik wol it jim net nthlde - , frege ik GOD of HY ek in persoanlike boadskip - nei dizze Iepenbiering - foar my hie.
Nei it frege hawwe - bidden - sla ik de Bibel iepen en begjin te lzen.

 

Bibelboek

Haadstik

nderwerp

Tusken rigel

1eAntwurd:

Hannelingen

28

Paulus ferbliuw yn Rome

23 - 24

2eAntwurd:

Samul 1

 

16

David troch Samul Salve

2 -3

 

Nei it 1e antwurd freegje ik oan GOD of  HY wat tafoegje wol.

 

Nei dizze twa antwurden - fiel -wit ik, dat der neat mear frege hoecht te wurden.

 

Yn Hannelingen wurde de Joaden troch Paulus oansprutsen- mei Jesaja - om harren nei GOD te rjochtsjen.

 

GOD jout Samul opdracht om David te salven, hy sil de nije Kening wurde.

Werom