GODtichtby

 

Dit Fizioen krij ik op in parkearplak by in supermerk oan it roggepaed yn Oerterp.


Ik stean tusken de autos en SYN Wurden

 

 

 

 " DO WIST IT "

 

 

 

 komme mei Krft fan boppen .

 

Ik nderfyn - sjoch - it noch altyd foarmy, mar kin net mei wissens sizze wr it wie.
As ik yn myn bidden freegje wrt it wie, bliuwt it sa goed as stil.
Ik sis sa goed as, want der wurdt oan jn dat ik it ferwurkjen mei / kin yn de twa Fizioenen, wat ik yn earste ynstnsje ek doch .
Mar ik krij der net in goed gefoel by, der mist wat.
Drom bin ik op in moarn ynt moarns Gebed wer mei de fraach nei HIM ta gien en GOD lit my dan witte wat der barde.

 

Ik hear GOD fan in fstn Sissen ;

 

 

 

" DIT FIZIOEN LIT IK HIM GRUTTENDIELS FERJITTE, IK WOL WITTE WAT ER DER MAAI DOCHT "

 

 

 

Ik bin wend om de wierheid te sizzen, en drmei ek te skriuwen, dus wurd alles opskreaun, sa't it my op dat stuit yn't sin brocht wurd en yn Gebed oanjn wurd.
Dat der dan wat mist of mis is, wit ik, mar salang as der dan gjin antwurd komt, bliuwt it sa stean.

 

GOD sil it my jaan as - HY it wol - it tiid is.

 

 

 

 

 

Dit twadde Fizioen kaam der in skoftsje letter efteroan.

 

Ik stean ope oprit njonken it hs, tichtby myn auto en GOD'S Stim kaam fan boppen en ik hearde de wurden :

 

 

 

" DO WIST IT " en " WROM DOCHSTO IT NET FOAR MY ".

 

 

 

Ik rn nei binnen en - in ferhearde stim melde dat ek - haw my stil hlden omdat ik wol wist dat ik der net klear foar wie.

 

No bin ik opt paad .

 

 

Werom