GODtichtby

 
Ave MARIA 

 

Ws Gegroet MARIA fol fan Genede,
de Hear is mei JO.

JO binne de Segene 

nder de frouwen,

en Segene is JEZUS, de frucht fan JO skurte,

Hillige MARIA, MEM fan GOD,

bid foar s snders,

no en yn it oere fan s dea .
 

Amen

 

Werom