GODtichtby

 


HY, "de Libbene GOD" dy't altyd tichtby is, jout my Rźst, Krźft, Wiisheid, Leafde en Genźzing.

Dat jo allegear de wei fine meie nei HIM, de Boarne fan alle Libben.

 

 

Ik, Jouke Jozef van Veen, waard berne op 19-07-1959 yn it Fryske doarp Oerterp. Yn dit doarp folge ik de legere skoalle en gie doe yn it fuortset ūnderwiis nei de Lts, yn Drachten.
Ik folge de oplieding foar timmerman en mitseler, dy't ik ōfsluten haw mei in goeie ūtslach. Mei die twa diploma's yn’e būse begon ik op 17 jierige leeftyd yn'e de bou wrāld en wurde mitseler.
Oant maart 2005 bleau ik yn betelle tsjinst. Dźrnei gie ik troch as selsstannige (zzper) wat ik oant novimber 2014 bleau.

 

Doe't ik de webside GODnabij.nl yn 2010 meitsje mocht, gie ik op de bouplakken fertellen oer GOD'S Oanwźzigens, ek al fielde ik my gjin ferkundiger.

Ik ha dat dien oant begjin 2014.

 

Ik wie maklik west yn it al of net oannimmen fan wurk, wat resultearre yn skulden.

Nei dat ik GOD - begjin 2014 - om mear wurk frege, wurde my dūdlik makke - al it oare gean te litten - dat ik alle dagen foar GOD gean moast.

 

Ik ha doe de kar makke om GOD en JEZUS te folgjen en dźrmei ek de skulden oan GOD oer te litten.

Op 14 maaie 2014 bin ik śt myn hierwente set, iets wat ik leaver oars sjoen hie.

 

Nei dat  ik in skoftsje by in buorfrou wenne ha, bin ik 7 wiken yn in boskperseel sliepen gong mei myn sa goed as dōve en blyne kat. Doe't myn kat my ferliet - om te stjerren - haw ik it boskje ferlitten.

 

GOD Sei tsjin my dat ik nei de Nachtopfang yn Ljouwert gean moast, om te Ferkundigjen.

Ik wie der net bliid mei, mar bin dochs gong.

Dźr tusken alle dakleazen - en ferslaafden - haw ik sa'n 3,5 jier oer GOD en JEZUS ​​ferkundige.


GOD'S Wurden mocht ik op myn eigen wize by de minsken bringe.

Yn in protte Tsjerken wiene de minsken der net bliid mei, en sa no en dan waard ik derūt smiten.

Dźrom wie ik net hastich mear mei de proklamaasje yn 'e Tsjerken.

Meast die ik it op'e strjitte en yn'e nachtopfang fan Ljouwert, wźr't ik jierren, fiif nachten yn 'e wike slept haw.

 

GOD Wol dat de minsken dy't HIM folgje gjin jild fertsjinje op Snein en dźrom slepte ik jierren, twa nachten - fan sneon op snein en fan snein op moandei - būten, op yndustry grūn foar bedriuwen yn Drachten.

No, sūnt july 2018 sliep ik - hast - alle nachten būten.

Ik paste net mear yn it nije belied van de nachtopfang en de Gemeente.

Myn wurk, de proklamaasje oer GOD en JEZUS, en dźrmei Help jaan oan de nije minsken dy't krekt oankaamen, wurde blokkearre.  It wie gjin wurk, neffens de neie direkteur.

Dźrmei wurde dizze wei - ek om mysels fierder te ūntwikkeljen - ōfsnien.

 

Myn dakleazen  foardiel, - ūtbetelling - dy't de ferplichting hie om fjouwer nachten yn'e wike yn'e nachtopfang te sliepen, is foar in part dźrtroch ferrūn.

De oare reden is dat de Gemeente Ljouwert witte wol wźr't jo būten sliepe. De stedswacht wurd dan yn'e nacht nei jo stjoerd om jo te kontrolearjen.
Ik fertelde de Gemeente amtner dat ik op in Tsjerkhōf  slepte - lykas GOD woe - mar yn hokker begraafplak woe ik him net fertelle.

It wjerhālden fan dy ynformaasje koste my -  mear as 2 jier lang - de uitbetteling, dy waard blokkearre.

 

GOD liet it lźste healjier - fan dy 2 jier - hiel fluch foarby gean, sa toande HY my.

 

 


Dat GOD op it begraafplak in geweldich wūnder die, haw ik de amtner ek net ferteld.

Dit is wat die jūn barde.

Ik kaam letter dy jūn  - it wie al tsjuster - by de efterste poarte fan it Tsjerkhōf yn it Rengerspark, wźr't ik de fyts omheech - oer it wetter - om it hek hinne tilde.

Dy jūn wie it in kakelfonie fan lūd, alle fūgels wiene yn rep en roer.

 

Ik rōp nei GOD; wat is dit? Sa kin ik net nei myn sliepplak gean. GOD Antwurde my net en ik gean nei wat getwifel dochs die kant ūt. Tichtby myn sliepplak - by it Joadske Tsjerkhōf - bliuw ik op 'e gongpaad stean. Ik hear dan in stim sizzen: "Lit him nei foaren gean" en ik stap fan ōf it gongpaad de deadenakker op.

Wylst de fūgels lūd petearje, stean ik tusken de grźven, as ik rjochts omheeg sjen mei.

En d'r is GOD, al kin ik him net beskriuwe.

En wylst ik nei SYN Oanwźzigens sjoch, wurdt it yn ien kear stil.  Ien fūgel ūnderskiede himsels fan de rest, hy stoppe te let, hy wy as lźste stil.
GOD'S Oanwźzichheid makke it stil, gjin fūgel liet dernei nog fan sich hearre.

GOD set alles nei SYN Hān, as HY dat Wol.

 

 

 

Oan it begjin fan it jier 2020 - febrewaris - waard my in foarstel dien troch it Heils leger om in kleanjildregeling te akseptearjen. Nei dizze lange tiid sūnder ynkommen woenen je my een soart fan libbens ūnderhald jaan.

GOD Joech my mei tsjinsin tastimming en yn augustus waard it earste kleanjildregeling troch soarch en ynkommen fan de Gemeente Ljouwert betelle.
Foardat ik it bedrach der ōf helje koe, wurde der beslag op lein.
Ik haw de Gemeente en myn  Bank ynformeare oer de stān fan saken en no is it beslach
annulearre.

De Bank hat it jild dat noch op myn rekkening stie, net oan my werom jūn.

 

De Bank wol har kosten fan it ūnrjochtfeardige beslach betelle ha, sa fertelde de Bank my.

 

 

 

Ik slūt de persoanlike proklamaasje mei dakleazen binnen it Leger des Heils meastentiids ōf mei it jaan fan in kaartsje/flyer, as je ien wolle. Der op stean de 7 dingen op wźr't GOD een Hekel oan hat, en de wichtichste Geboaden dy't JEZUS joech oan SYN fijannen.

GOD Sei tsjin my dat der in ferhaaltsje woe, sadwaande binne GOD'S, JEZUS Wurden derop printe, mei in ferhaaltsje.

 

No wurde my dat ferbean binnen it Leger. Ik mocht it nei de proklamaasje net mear oanbiede.

Nei ferrin fan tiid frege ik GOD wat foar Antwurd HY harren hjir oer jaan Woe.

 

GOD lit my de Bibel  iepenje by Jeremia Haadstik 2. Tusken de rigels 17 en 18 mei ik begjinne te lźzen.

 

 

GOD ferklearret letter yn'e wike SYN Antwurd, mar dat hat gjin nut foar it Leger des Heils. Se wolle gjin ūtlis en beantwurdzje myn mail hjir oer, net mear.

 

De poster "GODnabij.nl" waard de lźste tiid geregeld fuorthelle, wźrnei ik'm wer ophingje.

GOD lit my witte dat ik alles - wat ik doch goed is - mei nimme kin en it leger ferlitte mei en dat haw ik dien op in moanne healwei Novimber 2021.

Neffens de gemeente Ljouwert hat it Leger des Heils myn postadres  - 17 novimber - foartendaliks śt it dossier ferwidere, sadat de kleanjildregeling - ek al sjoch ik dat de gemeente hjoed, eind december, oerboekings dien hat -  yn de takomst net mear śtbetelle wurdt.

No yn 2022 is it safier,  Sinds Jannewaris wurd de kleanjildregeling net mear betelle.

In nij postadres krije nimt nochal in bytsje tiid, en it liket derop dat allinich it Heils leger - fan śt de leauwiche mienskip - postadressen mei śtjaan.

 

No't ik myn - ferlenne - rydbewiis opnij oanfreegje op 27 - 10 - 2022, blykt it postadres noch in yntakt te wźzen.
De gemeente hat my gjin berjocht jūn fan 'e fernijde aktivearring, dat  bin se blykber ferjitten is, krekt as de aktivearring  fan' e  kleanjildregeling.


 

 

 

As de side op snein online is, dan kin ik em net fan'e webserver helje. Dat kin ferskate oarsaken ha en in hacker  is der ien fan. Die besykje it verwiderjen fan de side foar de Snein en het wer online zetten op de Moandei temoan te stopjen. Ze dogge dat troch bestannen te feroarjen of  ferdwine te litten, wat soms foar je eagen bart.

Sa binne der ferskate soarten minsken  ynteressearre yn jo aktiviteiten en se hawwe  in - har eigen - motivaasje om jo te hinderjen.

Oan't ein fan 2016 en begjin 2017 barde it hiel - yrritearjend - faak .

No hjoed te dei is d'r in mear subtylere fariant; je feroarje de sin struktuer, de tekst.

Mei it - ek - feroarjen fan 'e lźskarakters, komt it oer as dat de side rūch makke is.

 

Dźrom sis ik ek no yn 2022 noch altyd dit tsjin harren ;

 

 


Hackers, Hoedzje jo Foar GOD'S Lilkens
De side wurdt soms net goed werjūn yn de webbrowsers; der kin tekst ferskowe, de ūnderstreke wurden

- linken  - feroarje fan kleur of wurkje net mear goed.
As jo dizze of oare ūnregelmjittichheden - ek yn de tekst - tsjinkomme, lit it my dan witte op   GODtichtby@outlook.com 

As de Nederlānske tekst yn it Ingelsk werjūn wurdt, kin dat faaks ferholpen wurde yn de ynstelling fan Opera, Firefox of Google.

  

Foaral yn 2018 Ik haw ik my op snein ōf sūndere fan minsken en Tsjerken.
Myn eigen Snein tsjinst folde ik yn. GOD wie der net bliid mei, mar HY stie it my ta.

 


Yn begjin 2020, bin de Tsjerken ticht gongen om it Gryp firus corona/covid-19/sars.

D'r is gjin fertrouwen mear yn GOD en JEZUS, en se ferbergje sich efter har eigen ferantwurdlikens.

En wat de Regearing, de oerheid se ferteld, wurd as warheid oannommen.
Derneist wurdt de Oerheid presinteare as de tsjinnerres GOD'S . Wy witte wa't de Oerheid tsjinnend ;
net GOD.


GOD lit my de Biblboeken iepenje as Antwurd op it sluten fan 'e Tsjerken;

GOD'S earste Antwurd op it boppesteande as ik de Bibel iepenje is,  Habakkuk, Haadstik 2. Tusken de rigels 1 en 2 begjin ik te lźzen.

GOD wol mear tafoegje en ik mei de Bibel iepenje by Daniėl, Haadstik 5. Tusken de rigels 7 en 8 begjin ik te lźzen.
 

 

 

 

It oantal ynwenners op 2 desimber 2019 yn Nederlān ;

2.739,819 jonge minsken fan 0 oant 15 jier āld
3.349.442 jonge minsken fan 15 oant 30 jier āld
6,877,107 Aldere jonge minsken fan 30 oant 60 jier
4.436.518 Aldere minsken fan 60 oant 100 of ālder

17.402.886  Tegearre

Foar mear dan 17 miljoen Nederlānske minsken hat de Oerheid dizze rigels ynsteld.
Harren arguminten binne śs ek bekend.

Hokker tsjin argumentaasje kin men jaan ?

Dizze ;

 

·        Trije fjirde fan'e Nederlanners sille gjin of mylde symptomen hawwe.

 

·        It firus hat gjin grip op Jongere minsken ōf de jonge persoan moat al in sykte hawwe.

 

·        De āldere generaasjes binne der gefoelich foar, fan ōf  ± 60 jier.

 

·        D'r binne 4 grypfarianten en dit is nūmer 5.

 

·        Alle grypfarianten karakterisearje sich troch ynfeksjes oan it sykheljen ; longūntstekking mei bykommende komplikaasjes ōf mei in besteand syktebyld.
 


Dy besteande sykte bylden binne; Ālde leeftyd -  algemiene ferswakking -, hert ōf longklachten, astma, diabetyske klachten.

As in Gryp epidemy yn it lān is, en Nederlān foar de helte yn'e lappekoer leit, dan binne dźr miljoenen minsken, grut en lyts besmet, ynfekteare.

Foar de 4 berneamde grypfirussen, is elkenien gefoelich, de ālderein sels deadelik.
Is it net frjemd dat in kategory minsken - Jonge minsken tot 13 jier - net gefoelich is foar dit Gryp firus?

Wat betsjut dat?
Dat betsjut dat dit Grypfirus mylder is as syn 4 foargongers, mar dochs noch mei it deadlike effekt op'e ālde en al sike minsken.

De āldere populaasjegroep beskermje - mear dan 4,4 miljoen minsken -  wurd hast 13 miljoen minsken ūnnedich oplein.
De bźste kar is om it Grypfirus śtsykje te litten en de āldere populaasjegroep fan 60 oant 100 jier of ālder, en hja mei in besteand syktebyld beskermje, as se dat wolle.

No jei'je jo de befolking eangst oan en jo fersteure de maatskippij, wźrmei jo foar noch mźr ūnnedige ūnrźst soargje.
 


Doe't ik hjirmei begon te skriuwen - wist ik fuortendaliks dat ik net wist hoe't ik dit ōfmeitsje moast, dus freegje ik fuort GOD,JEZUS .

GOD lit my de Bibel iepenje by Johannes, Haadstik 8 . Tusken de rigels 28 en 29 begjin ik te lźzen.
 

 

Jezus praat oer Dūvels bern en dat  HY gjin liger is,  lykas JO.

 

GOD Fertelt my, dat dizze Antwurden hearre by it Gryp firus corona.

 GOD lit my wer de Bibel iepenje by Daniėl, Haadstik 5. Tusken de rigels 7 en 8, begjin ik te lźzen.

 

 

 

MENE MENE TEKEL UFARSIN  Is GOD'S twadde Antwurd oer it Griepfirus corona.

 

 

 

GOD’S Antwurden hawwe dizze betsjutting;

1) It is in Duvels barren en se Lige śs allegear foar.

2) GOD sil dizze regearingen Omkeare dy't hjir opsetlik oan dielnimme, en har Rykdom ōfnimme.

 

 

 

 

Online Proklamaasje,  

 

https://www.facebook.com/GODnabijJoukejvanVeen

 

 

 

Mei freonlike groet,
 

GOD'S frede ta winske,

śt namme fan GOD,  ALMACHTICH,

 

 Jouke Jozef van Veen

 

Ljouwert, Fryslān

 

 Hollān

 

 

E-post :  GODtichtby@outlook.com 
 

GOD, tichtby,

As jo ​​in donaasje wolle meitsje, kinne jo dat dwaan op;


NL70  SNSB 0339.3963.69

 

Foar it lźst bywurke  - restaurearre - op Freed 10 febrewaris 2023, Drachten 

 

© Moandei 8 maart 2010, Ureterp