GODtichtby

De Bakkerij

Dit Fizioen foan plak op de haadstrjitte yn myn berne doarp Oerterp, doet ik de leeftiid fan 8 ier hie.

It wie by s ths de gewoante om op snein de skuon fan myn omke Johannes te poetsen, as er by s wie .
Wy diene dat graach, myn bruorren en ik want dan krigen wy altyd in kwartsje.
Sa ek dizze Snein wiene myn ldere broer Gjalt en ik oan it poetsen west en it kwartsje brnde nei dy tiid yne bse .
By s yn it doarp hie men yn dy tiid in bakkerij, drt je snobbersguod t in automaat helje koene.
Myn broer en ik dravend nei de bakkerij.

Underweis dr hinne - op de mounestrjitte - komt in Stim rjochts foar my yne wolken - de Duvel - , dy' t ropt : " hey, hy sil wat keapje op Snein "
Rjochts in bytsje skean efter my hear ik GOD Sizzen;

 

 

 

" IT MEI WOL FAN MY "

 

 

Ik draaf troch nei de snobbers automaat en kies wat lekkers.

As ik it snobbersguod der t helje en it lkje ticht doch, is GOD - ik sjoch dizich in man die freonlik anfielt - oan de rjochterkant by my en wy sjogge hoet de hn fan de bakkerfrouw nij snobbersguod yn de automaat docht.

 

Ik hear GOD Sizzen ;

 

" DOCH HAR BY MY "

 

en ik koe oan ZYN STIM Hearre, dat wat se die op Snein net de bedoeling wie.

 

GOD praat mei har, wat ik net hear en oant  ein hearde ik GOD Sizzen :

 

 

 

" O , ZIT DAT SA "

 

 

 

Doe rjochte HY it Wurd ta in oar en HY Sei; 

 

 

 

" SOARCHJE DER FOAR " .

 

 

 

GOD Rjochte ZICH doe nei my en Sei :

 

 

 

" DIT MOAST STO WITTE ; GJIN JILD FERTSJINJE OP SNEIN, DER BIN IK OP TSJIN ".

 

 

 

Doet HY stadich by my wei gie - yn de loft Omheeg Sweefde - hearde ik HIM tefreden Sizzen;

 

 

" HY SIL IT SE FERTELLE ".

 

 

 

Dan springt de Duvel foar my en seit laitsjend , " wat sil ik dy te pakken nimme "
Ik wurd der kjel fan en de Duvel laket en ik hear him tsjin GOD sizzen; " ik maaitsje him al nwis"

GOD'S nije oanwzigens makket my rstich as ik HIM Sizzen hear;

 

 

 

" JA DAT IS ER, MAR HY SIL IT DWAAN."

 

 

 

en fuort wie it.

Wat GOD doe destiids tsjin de bakkersfrou sein hat, dat wit ik net , mar HY liet wol sjen dat HY in beslissing nimme kin yn in elk libben .
It nei foaren bringe fan de Duvel, dat er my te pakken nimme soe, wie in " foarschouw " fan wat der komme soe.

Doe't ik in jier of santjin wie krige ik op in sneinte middei it folgjende Fizioen.

Ik hie in pakje sjek t in automaat kocht en doe' t ik fuortrn de haadstrjitte yn, rjochting de boppe beskreaune bakkerij, kaam de Duvel oan de lofter kant, skean foar my.
Ik hear de Duvel sizzen ; " Dr komme gjin minske hannen oan te pas ".
Ik antwurdzje him dat myn hannen dochs minske hannen binne.
Dan komme der GODDELIJKE Minsken fan boppen - foar my - en dy' t myn antwurd prachtich fine .
Doe tocht ik, dat it hiele Fizioen fane Duvel kaam en dat ik der om tinke moast der gjin leauwen oan te jaan.
No tink ik dat de Duvel de saak - it Fizioen " de bakkerij " - nei syn hn sette woe.

GOD wie / is ddlik oer de snein, do hast seis dagen de tiid om dyn brea te fertsjinjen .
De Snein heart in rstdei te wzen, die heart HIM ta.
En dat wist ik, mar hastig wie ik net .
GOD moast it - yn 2010 - faker oan my witte litte wat de bedoeling wy, want ik helle op Snein noch hieltyd myn kofje en snacks by benzine pompen en brkte ek noch gewoan myn foarsjenningen.
Ik hie muoite om der mei op te hlden, oant op in Sneintemiddei, doe' t ik efter de pc siet .
Doe kaam der ien fan " boppe " dy' t neist, skean foar my, kaam te stean en my op in fle toan frege of ik

him - de pc - no t dwaansoe of net ?
Ik moast der efkes oer nei tinke en ha it doe dien. Sins dy tiid die ik - fjouwer jier lang - op Snein alles t .

GOD wie in kear op in Sneon temiddei oanwzich, doet ik my klearmakke - o.a. wetter yn jerrycans klear sette - foar de Snein. GOD wie tefreden oer myn wurk.
It gas en wetter en de elektrisiteit skakelde ik krekt foar de Snein t .
De websiden - ek ien fan myn bouwwurksamheden - hie ik dan al fan it internet helle en ek de mobile telefoan gie t.
Myn iten makke ik - of op sneon - mei in campinggasstel en jns makke ik ljocht mei kjessen, gaslantearns  of boeslantearns.
In gaskachel soarge foar waarmte en wetter om dy te waskjen en foarde wc stie klear yn jerrycans .
No wurket der gjinien mear foar my op Snein.
As ik yn' e Tsjerken kom dan wurkje der wol minsken, dr brnt de kachel, it ljocht en it wetter rint foar de kofje en de wc .
Dr is men ferjitten wat de bedoeling is, dy Tsjerken der litten die harren eigen foarsjenningen hawwe.

.

Ik tocht earst de takomst op Snein yn te gean mei in sinnepaneel of flsteraggregaat en in gasoansluting op de cv sadat der in gasflesse oankeppele wurde koe, mar ik wit no wol better.

 

De GODLIKE manear om enerzjy te generearjen ,  '' De Wynfanger '', sil yn de takomst de wichtichste bydrage leverje oan 'e  Enerzy foarsjenning.


De gasflesse en flster aggregaat sille foar it grutste part ferdwine .

Alles sil wurkje op elektrisiteit of yn kombinaasje - frachtskippen mei seilen en elektromotoren - drmei.


De Sinne, Wetter en Wyn sille der foar soargje dat der 100 % skjin produsearre Enerzjy, brkt wurd. 

Werom