GODtichtby

 

       S HEIT

                          s HEIT dy't yn'e Himel is,
                          JO Namme wurd Hillige
                          JO Keninkryk komme,
                          JO Wil Barre yn'e Himel as op Ierde,
                          Jou s hjoed s deistiche brea
                          en ferjou s, s skuld
                          sat wy ek oan oaren
                          har skuld ferjouwe
                         en lied s net yn bekoaring
                         mar ferlos s fan it kwea
                         Want fan JO is it Keninkryk
                         de Krft en de Hearlikheid,

                         oant yn de Ivichheid

                                         

Amen

 

 

De Tsien Geboden binne de Noarmen en Wearden fan s Leave HEAR, GOD ALMACHTICH
HY joech se oan Mozes op'e berch de " Sina " yn de Sina woastyn doet er it

Joadske folk t Egypte liede.

 De Tsien Geboaden 

  Earste Gebod ; Jo sille gjin oare goaden oanbidden dan MY.
  Twadde Gebod ; Jo sille gjin byld f in fbylding meitsje en dy ferearje.
  Tredde Gebod ; Jo sille MYN namme net idel brke.
  Fjirde Gebod ; Jo sille de Snein Hilligje,
  Fyfde Gebod ; Jo sille jo Heit en Mem earje omdat it jo goed giet.
  Seisde Gebod ; Jo sille net deadzje.
  Snde Gebod ; Jo sille gjin trou brekplege.
  Achtste Gebod ; Jo sille net stelle.
  Njoggende Gebod ; Jo sille net lige.
  Tsiende Gebod ; Jo sille net jaloersk wze.
 De Frede De Krystman

Werom