GODtichtby

De Frede

Dit Fizioen krige ik op de haadstrjitte - de Weibourren - te Oerterp, doet  ik

16 jier ld wie.
 

It wie in simmerdei en ik wie op de haadstrjitte yne omkriten fan it yn die tiid kafee Gorter, not Jan Wijmenga Hs.
Ynienen hearde ik 2 stimmen boppe foar my.
It gong oer de tsjinstplicht en der waard sein , " hy moat it leger yn "
Doe hearde ik GOD  Sizzen ;

 

 " DR WOL IK HIM NET YN HA, DO WIST WAT HIM DR LEARD WURD

Doe waard der sein , " wol der gjin plysje wurde ? "
GOD Antwurde ;

 

 " AS DER DAT DOCHT FEROARJE IK ALLES FOAR HIM "


Der wurdt sein dat ik se ntwapen sil.
Ik woe gjin plysje wurde. Ik wit noch dat ik op dat stuit slim nwis wie en dat waard boppe ek opmurken.
De tsjinstplicht ferfoel foar wat yn it jier 1959 berne wie en sa Barde GOD'S Wil.

Ik hoegde net yn it leger.

Begjin septimber 2010 koe ik wurk krije op de fleanbasis yn Ljouwert.
De sterke oanwzigens fan GOD op de foar fgeande jne's en moarnsbetiid brochten my net op it idee om net te gean.
Mei GODS oanwzichheid krige ik allinne mar it idee dat der wat te barren stie, al wist ik net wat .
It kwartsje foel ope Basis.
Nei my te hawwen oanmeld ryd ik de poarte yn, om efter de tfierder oan nei de wurkplak te gean.
Geande wei krij ik in nbehaachlik gefoel en wit ik dat ik hjir net oan it wurk gean moat.
It besef dat GOD my net yn it leger ha woe, krige ik der pas goed troch.
Ienkear by it wurkplak oankommen wurd it gefoel fan nrst en twivel allinnich mar grutter, en ik rjochtsje myn eagen nei boppen ta en freegje wat ik dwaan moat.
Dan komme der ferskate tinzen troch my hinne, as ik hjir bliuw, kin ik wol ophlde mei it ferkundigjen fan it Leauwen en ik sil ek net wurde,dyt ik wurde moat ; As ik fuort gean, dan haw ik gjin wurk mear.
Doet it troch my hinne gong, seach ik yn de rjochting wrt it wurk barre moast en in raar gefoel kaam oer my en ik seach en fielde de krft fan it kwea.
Doet ik krekt oankommen wie, stie myn kollega wat te gekjeijen en sei : " hjir gebeure, Dvelse wurken " en dat wie no krekt de yndruk dyt ik der fan krige.
Doe haw ik it beslt nommen om fuort te gean.
Om dat ik nrstich bleau haw ik my wer nei boppen ta rjochte en frege, wrom dat sa wie. GOD troch bruts de nrst - likas in skerm dat boppe my stikken sloan wurde - en der kaam rst oer my hinne.

Ik haw de tfierder en de kollega tlis jn oer GOD'S sterke oanwzichheid en oer it Fizioen.
De kollega ( foarman ), woe dat ik werom gie nei it wurk drt ik wei kaam, mar dat haw ik fwiisd.
Myn timmerjen wie in dat wurk net fan dyn aard, dat ik ( allinne) goed soe funksjo nearje.
De tfierder hy leaver earder berjocht hn - begryplik - en hy hie no, op dit stuit gjin wurk mear foar my.
Miskien dat wy yn de takomst wer ris te gearre dwaande kinne, sa tocht ik doe.


Mozes krige de 10 geboaden mei dryn ; Jo sille net deadzje.
KRISTUS hat sjen litten, hoe je libje moatte.
Doet men HIM bedrige en deadzje woe, Bewapene JEZUS zich net.
Ek rp HY net op om in leger te foarmjen en yn ferset te kommen tsjin de hearskjende klasse.
Nee, JEZUS liet HIM liede troch GODS GEAST om drmei de frede te bewarjen en dat is noch altyd de boadskip.


 

Troch alle Ieuwen hinne is GOD noch hieltyd ddlik ; " JO SILLE NET DEADZJE ". En it ek net leare.


 

Werom