GODtichtby

De krystman

 

Dit Fizioen barde by in benzine stasjon yn Drachten, ik wie doe omtrint 48 jier ld.

Op in middei stie ik dr te wachtsjen oant myn wein t de waskstrjitte kaam en ik seach nei de ferljochting op de sydgevel fan in hs.
De oanbrochte fersiering ferbylde it ferfier fan de krystman t, twa rindieren dyt in belslide lutsen.
De skean nei boppen rjochte fersiering joech de yndruk dat se troch de loft reizgen.
Ynienen kaam in Stim efter my en ik hearde GOD tsjin in oar Sizzen ;

"DER BIN IK OP TSJIN, DAT LIT IK HIM WITTE " .

Der waard noch mear sein, mar dit wie it boadskip.
Doe't dat Fizioenbarde, wie ik fernuvere dat GOD HIM drok makke oer ferljochting op in sydgevel, mar fuort drnei wist ik wat HY bedoelde.
Krysttiid heart te gean oer de berte fan JEZUS en oer hoe' t MARIA yn ferwachting rekke fan GOD snder mei  man slept te hawwen.
De Krystman krearje sabeare troch de loft sweefend - mei rindieren en kado's - in plak neist GOD en KRISTUS en dat heart net.
As jo GOD folgje wolle, dan lit jo de reade mtsen, de Krystman pakken en de muzyk, die't
oan'e Krystman wijd is, yn de Winkel lizze.

Ik wie dizze moeting, dit Fizioen al wer ferjitten, oant it momint kaam dat wy in nij krystnmer sjonge snen mei it Oerterper Manljuskoar, een koar besteande t alle soarten minsken, leauwich en net leauwich.
It waard " rudolf the rd nosed rendeer ".
It liet giet oer in rindier - mei in reade noas, dyt keazen wurd om de Krystman op krystjn te helpen.
It liet makke wat yn my wekker en doe wist ik dat ik it net sjonge woe.
Ik haw it oan ferskate minsken - doe net yn detail -ferteld, dat GOD der op tsjin wie en toen waard it liet al gau net mear song.
 

Werom