GODtichtby

DE IEPENBIERING

Dit Fizioen fn plak yn de Rooms Katolike Tsjerke " De GODDELIKE Ferlosser " te Drachten,dr't ik foar it earst - bewust - mei myn Heit en Mem, myn twa susters en trije bruorren nei Tsjerke gie . Ik siet tusken it 5de en 6de libbensjier ien.

 

Wy gongen dy moarn oan de rjochterkant, krekt net yn it midden fan de Tsjerke sitten.
Ik siet allinne oan de rjochterkant fan myn Heit.
Ynienen hearde ik twa stimmen foar my en "seach en fielde" har oanwzigens tichtby, foar my.
Der waard sein dat, " HY" my sjen woe, en ik koe sjen, dat de persoan dy' t dat sei, skean omheech oer myn rjochter skoarder, efter my seach.
Der waard sein dat der noch bidden wurde moast en dr waard op wachte.
En dan hear ik sizzen , " se binne oant bidden ta ",en ik gong foar it earst op yn myn libben ope knibbels en wist fuortendaliks hoet moast.
Ik hearde de folle Tsjerke knibbeljend it " S HEIT " bidden en dr wie " HY " .

GOD wie oan' e rjochterkant, - skean efter my - tichtby en ik fielde dat ik waard besjoen. GOD gong efter my lns en ik nderfn SYN oanwezighyd ek weroan de oare kant.

Doe't GOD foar my lns gong wie HY efkes fuort.

GOD liet it my wer "sjen"en fiele, doe HY werom wie oan de rjochterkant en der hearde ik HIM Sizzen:

 

 " LIT LIEUWE NEI HIM SJEN "

 

Ik fielde en wist daliks snder te sjen, dat myn Heit stom ferheard wy om my te sjen knibbeljen en Heit wist op dat stuit ek fuort, dat GOD der wie.
It sil in gesicht fan devoaty west hawwe, it wie foarmy in gefoel fan rst en betrouwen.
Nei it gebed kamen der mear minsken foar my.

 

Ik hear  GOD Sizzen :

 

 

 " IN BYTSJE MEER "

 

 

en se binne dan better te waarnimber - al bleau it dizich - as de earste figueren en ik "sjoch ", wit daliks dat JEZUS KRISTUS der by is, in jonge KRISTUS.
Drnei geane der twa  foar my stean dyt ynienen t inoar wike en dr stie er lyk foar my; de Duvel.

Ik wit foart wy it is en dat je dear net by wze moatte. Dan wurdt it folgjende sein troch de Duvel; " dus dit moat him wurde, wat moast mei sa'n bangeskiter." Dan laket er en hear ik him tsjin GOD sizzen : " o , dat doch ik, ik krij him fan Dy , dat fyn ik moai fan Dy " en dernei seit er; " O , wat in koppige keardel " .
De Duvel is ferwndere dat GOD my in bytsje op in fstn hld, en it my net fiele lit,  "de GODDELIKE Leafde".

 

Ik hear GOD Sizzen ;

 

 

" DAN WOL ER FIERSTENTE GAU NEI MY EN DAT WOL IK NET "

 

Dan hear ik de duvel sizzen : " o do dochst KRISTUS by him , dat fyn ik gemien fan Dy" en dan seit er : " oja, dan wol der nea wer oars " en  " ik hy him dea dyn ot it witten hy " .

 

Ik hear GOD Sizzen ;

 

 

" DROM HA IK IT FERBURGEN HULDEN FOAR DY "  

 

Dan wurd - ik tink - by it brekken fan it brea knibbele en ik hear GOD Sizzen ;

 

 

" DAT HOE 'T  NET FAN MY "

 

Der wurdt sein dat der letter hast gjin leauwende minsken mear oer binne, mar sa gau ik bin begn, de minsken oerrinne sille.

 

Ik hear GOD Sizzen ;

 

" HY MOAT IT BY MY WEI WITTE HELJE " en  " LIT HIM SWIJE OER DE FIZIOENEN "

 

 

Der is ien by GOD dy seit dat ik letter muoite hawwe sil, om dat swijen te troch brekken,

 

mar ik hear GOD Sizzen ;

 

 

" IK WOL IT SA HA"

.

 

Ik hear GOD rjochts efter my Sizzen ;

 

 

" LIT HIM STEAN GEAN  "

 

 

 

en dan komt der in man by my, dyt my helpt en seit stean te gean .
Ik wit noch dat ik tocht , as heit it sjocht dan sil hy der wat fan sizze, mar GOD stelde my gerst.
In pear banken foar s siet in man dy him omkeard hy.
 

Ik hear GOD Sizzen ;

 

" H " - op my doelend - " HAT HIM AL SJOEN ", en dan tichter by my kommend Seit er ;

 


" DISSE MAN IS BELANGRYK FOAR DY ".

 

 

De man wy ferbaast dat se fan boppen wiene foar my, in bern.
Ik hear him yne Geast sizzen dat er it spitich fn, dat er it net mei maaitsje soe, mar hy hie in ryk libben hn, foan er .
Der wurd tsjin him sein, dat er mei my yn in muziekbant spylje sil.
Hy antwurd dat tsjin de tiid dat ik grut bin, hy ld is.

 

Ik hear GOD Sizzen ;

 

 

" HY KRIJT IN NEI LIBBEN "

 

Op dat stuit fleach ik heech yne loft en sjoch GOD - en dochs net - mei oaren nder my .
Ik hear in blide stim sizzen : " Sil ik my sjen litte " ?,  nee , dat doch ik dochs mar net , " 

Dan bin ik wer nder en ik hear GOD Sizzen ;

 

 

" DEZE MAN MOAT SIZZE WAT DER SJOEN HAT "  mar ik hearde de man sizzen dat er net woe.

 


Ik hearde GOD yrriteard Sizzen ;

 

 

 " SOARGJE DER FOAR DAT ER IT DOCHT "

 

 

En ik sjoch - yne Geast - de man mei oare manlju nei in keamer gean.

Njonken my oan de rjochterkant komt ien dyt nei boppen sjocht en en skier sjoch ik it gesicht fan de man dyt ik sizzen hear : " Lit har komme "
Der komt in frou fan boppe, dyt yn my giet. Ik krij in gefoel fan grutte Leafde, Sfthied en Devoasje.


GOD timpere har krft, wr't hja harren mei manifestearret en ik hear HIM Sizzen ;

 

" IN BYTSJE MINDER " .

 

Fane rjochterkant - skean fan efteren - komt GOD nei my ta, mei de Wurden ;

 

 

" NO MAT IK MAR WER EVEN "

 


HY is tichtby en ik fiel SYN - Freonlikhyd -  blik op my lizzen as HY Seit ;

 

 

" HY MOAT WITTE DAT SE BY HIM KOMT "

Doe gie GOD by my wei.


It lste wat ik hearde wy in stim boppe yne Tsjerke dy sei ;
" is elkenien klear ? " Doe hearde ik it ld fan kettingen en it omheech gean fan in rollk en der waard sein dat ik witte moast dat,  " de HIMEL iepen giet ".

 

Folgjende