GODtichtby

GOD kin jo genzing - minske en dier - mar ek ferljochting jaan .

Genzing, it ophlden mei Roken.

 

Dit barde yn de heechste klasse fan de legere skoalle .
Sins myn jonge jierren haw ik lst fan de bloedfetten hn .
Doe' t ik yn in bus siet dyt s fan it skoalswimmen - yn in btenbad te Bakkefean - werom brocht nei Oerterp, beseach ik myn blau reade ,troch de kjeld befongen earms .
It hier stie rjochtop en wylst ik seach, hearde ik twa stimmen foar my. Der waard sein dat ik lst hie fan dy bloedfetten .

Ik hearde GOD sizzen :

 

 

 

 " IK DOCH ALLES YN IEN KEAR "

 

 

 

Der waard mear sein oer wat oars en doe wie it fuort .


Doet ik net folle letter begn mei it roken, en wer wat letter mei drinken, krige ik der yn de rin fan de jierren mear lst fan .
It ferblikken fane hannen -reade flekken- waarden de foarboaden mar ik gong gewoan troch, in hiel skoft troch .
Oant it stuit komt dat je der gench fan hawwe, fan dy sa no en dan reade holle en de klde reade hannen en fuotten. Dat moatst ophlde.
En myn earste besykjen om te stopjen -van de tabak - wiene tige goed , ik koe der fan f bliuwe, wiken, moannen .
Mar myn nferskillichheid en de ferfeling op feestjes brochten my al gau wer oan't roken.
Wat my yn earsten reedlik maklik slagge woe letter net mear, ik koe der wier net mear fan f, fan de filter sigaret.
It tal fan opnij besykjen rn yn' e tsientallen en yn it lst waard elk besykjen troch elkenien mei genokker ntfongen .
Yn dy lste faze wie ik - as ik wekker wie, hast konstant oan't Roken .


Bytiden kaam GOD my doe te Hulp, ek al wist ik dat doe net.
In frou t SYN Wrld soarge der foar dat de bloedfetten yn'e hannen, iepen bliuwen .
Op in nacht komt Se mei in man by my en seit tsjin Him: doe moast se wol foar him iepen hlde .
Drnei begjinne mei de hannen te gloeien, waarm te wurden.
No't ik dit skriuw, betank ik GOD - dy't ik hast ferjitte soe - en ik betankje de MEM en de SOAN noch in kear.

Troch in soad te sporten, koe ik myn bloedfetten ek in bytsje iepen hlde, mar dat wie net gench .
Want op it ein sit ik mei  bloedleaze kldefingers op de bouplakken. Der moast wat barre, mar ik koe sa't ik al sei, der net fan f bliuwe.
Myn roken en yn mindere mjitte, it drinken by it itensiede - yn de lstejierren -  naam ekstreme foarmen oan.

Op in bepaald stuit haw ik GOD om hulp frege, want sa koe it net trochgean.
Ik bin op de knibbels gong en ha bidden. Dat wie yn oktober / novimber 2003 op it lde Boekweitpaed 11
 

En dan wachtest en rookst twivelriedich troch oant it begn te daagjen .
Do moatst sels begjinne, dus in datum sette, in tradisjonele dizzekear .
Sjin tolve oere yn' e nacht - 2003/2004 - bin ik stoppe mei it roken.
En dan wist dat jo troch GOD holpen wurdst .
De twrydske langst nei in sigaret wurdt alle kearen wer troch GOD timpere en wei nommen .


Ik hear GOD in pear kear yn my, op'e hichte fan myn hert, in it midden fan myn ribbekast Sizzen ;

 

 

" IK LIT DY WITTE DAT IT GEFOEL, IK T DY HELJE " 

 

En sa stopje ik, geweldich. Einlik slagge it , mei ZYN Hulp.n

Ik bid en tankje GOD

    

Genzing fan Hege bloeddruk

Op de jn fan 18 april 2012 freegje ik GOD yn in Gebed om my te Genzing fan myn hege bloeddruk.  Ik hie dy deis lst fan earszingen en fielde my nder it wurk yn de tn net goed.
Hy ferheard myn Gebed dr' t ik HIM foar betankje.
Mar nei in dei of wat giet myn bloeddruk omheech en ik wist earst net wrom .

No wit ik dat jo GOD net - hieltyd - kontrolearje moatte, want dat is wat ik die.
Ik pakte myn bloeddrukmeter geregeld.
Doet ik it net begreep wat er barde, hearde ik de stim fan in frou dyt my fertelde dat it kaam omdot ik noch altyd medisinen foar de mage slokte.
Se liet my leauwe, dat ik de medisinen foar myn mage stean litte moast om sa hielendal op GOD te fertrouwen .
As ik dat die, dan soe GOD de bloeddruk wer zakje litte en it mage probleem oplosse, it better meitsje .
Mar dat wie net sa, nei in pear dagen kaam it mage probleem werom, ek al joech GOD as ik bidden hie  wol ferljochting.
De Duivel(in) sette my efkes op de ferkearde poat en ik moast oan minsken sizze dat ik net genzen wie fan de mage problemen .
GOD wol it my - blykber - goed ddlik meitsje dat de Duvel syn wurk net staakt .
 

Ferljochting 2012 / 2014

 

GODS Berjocht oan de Premier fan Isral - wat ik op in nacht mocht skriuwe - hat der foar soarche dat GOD tasei foar myn kat te soargjen.
Mefrou - de kat -  naam sa no en dan skonken en dat die se ek, doet ik dy nacht - yn GODS Oanwezighyd - troch wurke oan Benjamin Nethanyahu's berjocht .
Doet it ljocht waard en ik de kat socht, wie se fuort .
Ik bin daliks bten ien it doarp sykjen gong, mar ik koe har net fine .
Ik sis - as ik wer ths bin - tsjin GOD  dat it wol en frjemd momint is om har kwyt te reitsjen.
GOD fn dat ek want HIJ joeg har oan my werom.
En ik sjoch it yne Geast barren. GOD set har njonken it klompehok ope grn en mefrou komt miaukjend de hoeke om .
GOD is net allinne as HY my taseit dat HY foar de kat soargje sil .
Dit boppe steande barren fn plak yn de ieremoarn - yn de nacht fan 4 augustus 2012 - op it nije Boekweitpaed 11 te Oerterp .
As se letter tsjin de foardoar anrint - dyt ik yne hast iepen doch - nim ik it GOD kwea f .

Ik hear GOD Sizzen ;

 

 

 

" DY DINGEN GEBEURE "

 

 

Guon saken yn it - katte - libben barre.
 

GOD hat Wurd hulden en goed foar har soarge sa kin jimme sels lze.

Myn kar GOD te gean folgjen, mei in protte skulden yn it kylzoch, resultearre yn in tsetting .
Nei myn tsetting - op14 mei 2014 -  haw ik san 3 moanne by in buorfrou fierderop yne strjitte wenne .
Drnei hak hast sn wike mei mefrou yn in lytsbosk perseel tichtby Beetstersweach libbe .
GOD brocht har as ik it HIM s 'nachts frege - mefrou mocht nog hieltyd graach efkes in blokje om gean - wrom oan myn fuotten.   Wnderbaarlike man.
Mefrou dyt troch lderdom - se wie oer de 20 jier - stadich blyn, df en in bietsje lamwurden wie, hie net, tsjinsteande har hert en nier problemen, der noch altyd sinoan, om te rinnen.
Miskien kaam it wol troch de ferljochting dy' t GOD har joech as ik foar har bidden hie, of as ik oan har kaam.
GOD fertelde en liet my in kear sjen, dat de kat troch my oanrekke wurde woe .
GOD joech oan myn hannen wat, drt mefrou har noflik by fielde.
Doe ik op in Sneinte moarn myn gram spuide oer myn leefomstandichhiid by GOD, lei mefrou dea yn de kattebak .
Ik sei tsjin GOD, dat ik it gemien fan HIM fn, dat it barde not ik krekt myn gram by HIM helle hie.
Doet ik myn triennen drge hy en ik nei mefrou seach, gong der in siddering troch har en hja waard wer libjend. Geweldich .

GOD joech har noch even tstel, se mocht noch efkes langer by my bliuwe.

 

 

GODdie Wnderbaarlike dingen, doe ik mei alderhande bisten yn it lytse boskperseel libbe.

 

 

Op in stuit slepte in ree mei harren jong op san fyftichtrden fan wer't  ik op de grn lei te sliepen.

 

GOD behoede my mear as ien kear foar - deadlike - slangenbyten.

 

GOD sette in Stjer foar my oane Himel, dyt HY der ek sa wer f helle.

 

JEZUS liet my moarnsbetiid, doet de sinne opkaam, oare mominten - minder moaie - t myn bouverleden sjen.

 

GOD liet Rein en Wyn op it krekte momint komme.

 

GOD joech my opdracht " Mefrou " op te heljen, foar dat se opkauwe waard.

 

GOD makke myn hobbelige wei flak.

 

 

Mefrou is no net mear by my. Yn oktober is se om 2 oere moarns fourtgongen om - te stjerren - net mear werom te kommen .

 

Ik betankje de ALMACHTIGE foar wat HY dien hat.


Amen

 

Werom