GODtichtby

 

 

GOD lit my op 1 oktober 2011yn Oerterp it folgjende sjen, doe't ik oan 'e tafel yn' e foarkeamer siet.

 

 

Ik sjoch GOD en in lytser persoan - KRISTUS, ek al wurd HE net neamd -  op in fstn, foar my t sweved troch it Hielal, mei in hiel gefolch efter HAR oan. GOD is Ferhege en Toerrend heech boppe harren t.
GOD'S eigen minsken sitte ticht efter H
IM en de rest folgjend mei in lytse romte tusken Harren.

Ynienen stoppet GOD en sjocht efterom. HE sjocht hoefolle minsken harren by HIM op syn reis troch it Hielal oansluten ha en Hy beslt om net fierder te gean.

 

Ik hear HIM Sizzen; " IK WOL MY ERGENS FSTIGJE "

 En GOD tocht
der oan, dat HY de Ierde in tiid lyn makke hy.

Ik wurd efkes yn SYN Wrld lutsen - der is in man bei GOD - en ik sjoch yn de fierte troch in mist de Ierde.

GOD nimt it beslt om wer werom te gean nei wat HY doe makke hat - sa hear ik HIM dat Sizzen - en ik sjoch GOD en sy dy't HIM  folgje werom gean. Dan is it Fizioen oer en ik bin wer yn 'e wenkeamer.

 

 

In oar Fizioen komt er fuort efter oan.

GOD reizget mei elkenien troch it Hielal - ik sjoch in ferskining - en dr't neat is, dr't it tsjuster is, sjoch ik foar HIM t ynienen in planeet ferskinen, ljocht rze mei in tsjustere baan en ferskynt der ek ljocht, lykas HE in knop om kearde. Ik hear him sizzen;

 

 

" DOT WOL IK GOED DDLIK HA "

 

 

GOD woe wis ha - dat tocht ik doe - dat ik wist hoe't de Wrld, mar ek dielen fan it Hielal makke wy.

Nei dizze twa Fizioenen gean ik stean en wol nei de keuken rinne doe't ynienen in stim fan boppe by my komt dy't,- der is noch in man by mar die swijde -  op hege toan freege as ik wol wist hoe wichtich dit is.
Ik wurde kjel want ik wist wat er fan my ferwachte wurde, "
ferkundigje wat jo sjoen hawwe ", stap yn de skynwerpers, en t de anonimiteit, mar ik der wie ik net klear foar.
Wylst dat it troch myn geast
sjit, sjoch ik ynienen oan de oare kant fan de persoan dy't  krekt wat sein hat, yn oankommen dy't himsels opdringt.

Hy komt tichtby, in grutte keardel mei in keale holle, hy saait neat, mar sa er op mei f komt is bedriigjend.

En dan is it allegearre fuort en ik bin ik wer allinne yn 'e wenkeamer.

 

En dan wit ik it wer; " drt  Goede brocht wurd, is it Kwea is net fier fuort "

 

 

Nei dy Fizioenen kriich ik twivel, net oer de earste Fizioen - ik wurde yn GOD'S Wrld lutsen - mar oer it twadde. GOD is stil as ik HIM freegje om in antwurd.
Doe't ik yn febrewaris 2015
, yn in Tsjerke tsjinst by de Bethel yn Drachten wie, hear ik in frouwe stim kjel sizzen dat it twadde Fizioen net goed is en ik bin foar in part wekker skodde.
Foar in part, omdat ik er noch net hielendal oan wol.

Mar in pear wike letter wurd ik op in tiisdei temoarn wekker yn de nachtopfang yn Ljouwert en dan komt de wierheid mei krft binnen. In oar Fizioen wurd my yn't oantinken brocht en al gau wurd mei ddlik dat it twadde Fizioen net fan GOD kaam. 

En dan sjoch ik yn it twadde Fizioen de hn fane Dvel. It oan sjen, der hy ik it oan sjen moatten, dat wie oars.
Oan de iene kant, bin ik ferheard dat ik it net earder  - echt - sjoen haw en oan de oare kant haw ik muoite om it te leauwen of ta te jaan dat ik ferkeard siet.

Dat de Dvel jo frede en betrouwen jaan kin waard ik ddlik foar my.

 

 

It freedsume gefoel fan GOD'S omkriten ha ik wer belibbe, in yn alles omklammende rst, waarmte en fertrouwen.

 

GOD lit my altiten op in bysndere wize witte dat de Dvel net slept en dermei altyd oanwzich is.

 

Ik sil er mei libje moatte.

 

Amen

 

 

It Ferkundigjen is begn en mei fallen en opstean, kom ik stadich  yn 'e skynwerpers.

 

Deo Volente

 

Folgjende