GODtichtby

Wat ferljochting

Dit Fizioen fn plak op it lde Boekweitpaed nr 11 te Oerterp , ik wie doe 29 jier ld.

De oanfallen t it deaden ryk wiene net mis, it wie in gean en kommen fan Geasten.
Faak waard ik moarns wekker en dan wiene se oant sjongen , fansels nmers, dr' t ik neat oan fn.

It wie 24 oeren deis, oanwzich en drmei waard der konstant druk op my toefene, dyt dyn tinzen yn'e macht hie, yn beslach naam en dat makke my apathisch.
It waard hieltyd feller, dyt tsjin wurkingen en drby hieltyd drokker yn en ome holle, sa dot ik in protte nachten trochwaakte, oant de ljochtsjende moarn ta.
Ik hearde op in bepaald momint de Duvel sizzen;  " ik bin de hiele wrld oer west en ha de depressyfste en meast gestoorden dy ik fine koe by him dien ".
Dat wie te fielen.

Op ien fan dy nachten s' moarnsbetiid kaam GOD mei mear minsken fan boppen en naam in pear fan de slimste Geasten t my wei.


Ik hearde GOD Sizze ; " DEZE MOATTE DER BY WEI , OARS DOCHT ER IT ."

 

Ik wist dat ik it oars net rdde soe en mysels wat oandwaan soe.
En sa stadich mar wis - nei jierren - binne se allegearre troch HIM dert helle,wrfoar

ik GOD - net gench - Betankje.
Hearre doch ik se sa no en dan noch wol, mar se hawwe net mear dy ynfloed - se nimme net mear besit fan my - as doe.
De Duvel  kin noch altyd - GOD stiet it him ta komme en dy ferkearde dingen dwaan, tinke litte.
Jo matte der dan ik om tinke, wrt je tinzen hinne reizgje en wrt je yn mei gean.
As ik mysels - wat ik wol ek ris dwaan moast, as ik yn in auto nderweis wie - ta de oarder roppe moast, dan rjochtsje ik myn Geast nei boppen en dan is de emoasje of de lilkens, gau foarby.
Op dizze wize nderfyn ik GOD SYN Oanwzichheid ek yn myn libben.
Lykas beskreaun, kin de Duvel dyn libben behearre  mar as GOD ZICH der mei bemoeien giet, moat de duvel omstean leare.


GOD dyt der altyd west hat en der altyd wze sil, hat it lste Wurd.

Myn Bidden - yne moarn foar dizze Wrld, it Minskdom, yn de rin fan de dei foar de Siken en de Fertrietliken, en yn'e jn foar GOD en JEZUS,mei it Tankgebed - hawwe my werope Wrld brocht.
Mar de echte ferbettering yn myn geastlike en fysike tastn is pas kommen doet ik wer bidden gie foar it iten en faker nei de Tsjerke begn te gean.

 

Werom