GODtichtby

Twalling tuorren

 

As ik ope televyzje bylden sjoch fan in fallend persoan t de Twalling tuorren yn New York, hear ik yn ienen in manljus stim yn it Ingelsk roppen ;

O GOD, O GOD.  Ik hear GODS Stim dyt Seit ; " HY ROPT MY " ,

en ik sjoch , dat de persoan t syn lichem helle is en himsels nei nderen fallen sjocht.
Ek dizze persoan wie ferwndere dat er himsels - syn lichem - fallen seach wylst der sels fan boppen, t de loft ta seach.
 

GOD KOMT JO TE HULP OP DE LESTICHSTE MOMINTEN.
 

Werom