GODtichtby

 Op it trottoir foar de Tsjerke


Dit Fizioen fn plak op it trottoir foar de Roomske Tsjerke te Drachten, ik wie doe 27 jier ld.


Ik wie dochs mar in kear nei de Tsjerke gien en rn nei de Mis wer nei bten ta.
Ik gie lofts oer de stoepe nei myn auto.
Ik wie noch yne omkriten fan de Tsjerke, doet er figueren foar my en om my hinne kamen.

Ik bleau stean en GOD kaam efter my en Sei ; " DO MOAST BY HUN BLIUWE.

Ik hie der gjin boadskip oan en begn in sigaret te roljen, wylst ik wer begn te rinnen.
Dyt foar my wiene reagearren fernuvere en woene my tsjin hlde.

 

Ik hearde GOD freonlik Sizzen ; " LIT HIM GEWURRE "

en doe wie it fuort.

It wie yn de begjin perioade drt GOD besocht my yn in feilige haven te loadsen, fuort te sompe, fan bangens en nferskillichheid. Mar ik wie al te lang t de Tjerkegang en wie net fan doel my dr wr oan te ferbinen.
De Duivelse ynfloeden hiene my goed yne hn en sa begn ik oan in lange wei. ( werom )


 

Werom