GODtichtby

Hetro, Homo, Lesbysk of Bi,GOD kaam in pear jier lyn op in nacht by my en makke my ddlik wat HY WOL.
GOD WOL net dat manlju mei manlju en froulju mei froulju Gean.
Ik bin grut brocht - sat GOD ek wol wit - mei de tinzen dat it neat t makket hokker je aard of kleur je hawwe.
En ik hie der dan ek hielen dal gjin sin oan wat oars sizze te moatten, omdat ik nbewust wol wist, wat der oer dit nderwerp yn'e Bibel stiet.
Yn dy tiid hiek seksueel tinte dreamen, dreamen, drt ik it bd dielde mei froulju en manlju.
Mei inoar, mar ek mei s trijen of mear. Ik wie in aktive dielnimmer en tagelyk in taskger.
It wiene Bibelske dreamen, sa neam ik dit soarte fan dreamen, drt ik my der fan bewust bin dat ik ta sjoch.

Yn it Bibelboek fan Danil, Haadstik 7, rigel 7, kinne jimme lze wat ik bedoel.
Nei in skoftke - yn de lstedream - hear ik GODS STIM wat kiezzich Sissen ;


" H, DAT WOL IK T DY HA ".


Ik wie my yn myn deistich libben my net bewust fan bisexualiteit. Ik fielde my net oanlutsen ta manlju, mar it siet blykber wol ferburgen yn my.
GOD liet my sa witte dat HY it te minsken - my - helje kin en dat HY dat op dizze wize ek dwaan sil.

GOD sil it t elk fan jimme helje dy't HIM - al - folget of folgje sil.

GOD sil - as jo it HIM ta stean - der mei de frou of man fan jo meitsje, dyt HY graach sjocht.

Alles wat yne Bibel stiet oer dit nderwerp - it stiennigen - is ferline tiid.


GOD jout dizze Oplossing.
 

 

Werom