GODtichtby

Ferlossing ūt de Gaskeamer 

 

Ik ferkundigje wat GOD my sjen litten hat.


In skoft lyn seach ik yn in dream, de gaskeamer en hear de neakene minsken lūd skreauwen en sjoch ze op in bult fleanen as it gas nei binnen komt.

Dan sjoch ik dat alle minsken troch GOD ūt harren lichem helle binne.
Op in ōfstān sjoch ik hoe dy minsken mei - de rźch nei my ta -  GOD yn harren midden, ta sjogge hoe’t se noch altyd lūd skreauwend op in bult krūpe, om oan it gas te ūntkommen.

Mei GOD yn har midden, seagen se harren sels Stjerren.

GOD liet my dit Fizioen sjen, omdat der noch in protte praat wurdt oer it Joadske lijen yn dy Oarloch en foar in protte minsken is dat dreech te kombinearen, mei in Barmhertige GOD.

 

GOD HAT MY SJEN LITTEN DAT HY BY SE WIE, EN HARREN TE HULP KOAM IS, OP IT  DREECHSTE MOMINT.

( It Bibelboek Daniėl, Haadstik 11: 33 en 34 ) 

Werom