GODtichtby

De bradery

Dit fizioen barde op in rommelmerk, braderie doe’t ik ± 26 jier âld wie .


Op in middei yn’e maitiid, wie der in braderie yn it doarp.
Yn de siet strjitten wie ek in rommelmerk wêr’t de bewenners en keaplju har guod ferkochten. By ien fan de ferkeapers lei in grut Krús útstald.

Ik seach nei KRISTUS dy’t op it Krús fêst siet en doe hearde ik SYN STIM dy’t Freonlik mar ek

Besoargt Sei ;

" NIM MY MEI "

Ferwûndere rûn ik troch mei de betinking dat ik net mei in Krús oer de braderie rinne woe.

Ik wie ûnferskillich en opstannich, mar skamme my ek foar it leauwen.

 

 

Werom