GODtichtby

Dit Fizioen barde nei in Nachtmis doe ik 47 jier ld wie .


Sa no en dan gong ik nei de nachtmis yn de Roomske Tsjerke yn Drachten. De mis waard drok besocht en allinne foaryn de Tsjerke wie noch plak.
Oan it ein fan de nachtmis wol ik neibten ta rinne en ik moat in flink ein troch de drokte.
Ynienen hear ik in frouwe Stim dy ropt : " KOM HJIR HINNE JONGE" en ik fiel in waarme leafde.
Myn oandacht wurd lutsen nei de MARIA kapel drt in stiennen byld fan HAR stiet .
Op dat stuit stie ik yn twivel, ik moast troch in protte minskin myn wei nei de kapel - wat eins gjin kapel is - sjen te finnen en dat makke my bang, dus haw ik it net dien.

Ik ha yn de tiid nei dit Fizioen der net oer neitocht en hoe gek it ek klinkt, ik wie it al reedlik gau wer fergetten, ta fane wike.
De sfte stim fan in frou wiist my s'moarnsbetiid - maitiid 2010 - mei in soad leafde op it Fizioen. 

 

Werom